Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
door Prinsenland Ontwikkeling BV. Bij onze activiteiten is het soms nodig om uw
persoonsgegevens te vragen en te verwerken. We doen dat altijd zorgvuldig en in
overeenstemming met de wet. Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk
en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke
persoonsgegevens worden verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens
gebruiken. Prinsenland Ontwikkeling BV staat er voor in dat persoonsgegevens op een
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld,
gebruikt en verwijderd.
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op de projectwebsite.
Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt
Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens
verzamelen en verwerken. Denk hierbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt
bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het
aanmelden van een nieuwsbrief of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze
websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties. Wij gebruiken uw gegevens
onder meer voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren en nakoming van een overeenkomst
- De afhandeling van verzoek om informatie of brochures
- Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zicht heeft aangemeld
- De afhandeling van uw opmerkingen of klacht
- Het onderhouden van de relatie
- Voor het aanbieden van producten en diensten
- Het verbeteren van de dienstverlening
Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke
verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben
gekregen. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens
worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor
bestaat.
Delen van persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is
voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Prinsenland Ontwikkeling BV. Als wij
derden toeging geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van
zijn dat de derden de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat
verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen.
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:
- U daar toestemming voor heeft gegeven;
- Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegd toezichthoudende
autoriteit toe verplicht zijn;
- Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens
rechtvaardigt.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook
persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot
het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang
van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als
belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw
persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies en hyperlinks
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst
waarvan op basis van de verwerkte gegevens wordt vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
Advertenties die door Prinsenland Ontwikkeling BV (dan wel partners) worden aangeboden,
kunnen worden afgestemd op uw profiel.
Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) informeren wij u over deze cookies en krijgt u
de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsen. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Verzoek tot wijziging, afschermen of verwijderen van
persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, kunt u hiervoor
een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:
- Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen;
- Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
- Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Om ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een
andere partij.
Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische
inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de
privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek
weigeren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging
sturen via het contactformulier op de website. We nemen dan binnen vier weken contact met
u op om uw verzoek te bespreken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt
u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, met een maximale termijn van 10 jaar, tenzij
een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.